.மதுரையின் பெருமைகளில் ஒன்றான மதுரைமணி நாளிதழ் ஆசிரியர் இனிய நண்பர் சொ.டயஸ் காந்தி அவர்களின் அன்னை திருமதி சொ. .மணிமேகலை ( எ ) ரத்தினம் அவர்கள் காலமானார்கள்.அவரை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கல்

மதுரையின் பெருமைகளில் ஒன்றான மதுரைமணி நாளிதழ் ஆசிரியர் இனிய நண்பர் சொ.டயஸ் காந்தி அவர்களின் அன்னை திருமதி சொ. .மணிமேகலை ( எ ) ரத்தினம் அவர்கள் காலமானார்கள்.அவரை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கல் .கருத்துகள்