மதுரை இலக்கிய மன்றத்தின் தலைவர் அவனி மாடசாமி அவர்களிடம் மதிப்புரைக்காக இரா .இரவி படைப்புலகம் ,வெளிச்ச விதைகள் நூல்கள் வழங்கியபோது ,உடன் மதுரை காமராசர் பல்கலைக் கழக பேராசிரியர் சத்திய மூர்த்தி .

மதுரை இலக்கிய மன்றத்தின் தலைவர் அவனி மாடசாமி அவர்களிடம் மதிப்புரைக்காக இரா .இரவி படைப்புலகம் ,வெளிச்ச விதைகள் நூல்கள் வழங்கியபோது ,உடன் மதுரை காமராசர் பல்கலைக் கழக பேராசிரியர் சத்திய மூர்த்தி .

கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்