தன் சொந்த சொத்தை விற்று வந்து அணைகட்டி வரலாற்றில் இடம் பிடித்த கர்னல் பென்னிகுக் 176வது பிறந்தநாள்விழா மதுரையில் நடந்தது

தன் சொந்த சொத்தை விற்று வந்து அணைகட்டி வரலாற்றில் இடம் பிடித்த கர்னல் பென்னிகுக் 176வது பிறந்தநாள்விழா மதுரையில் நடந்தது.

கருத்துகள்