கர்நாடகத் தமிழ் எழுத்தாளர்கள் சங்கம் சார்பில் மறைந்தும் மக்கள் மனங்களில் வாழும் கவிஞர் இன்குலாப் அவர்களுக்கு நடத்திய நினைவேந்தல் நிகழ்வு படங்கள் . --

கர்நாடகத் தமிழ் எழுத்தாளர்கள் சங்கம் சார்பில் மறைந்தும் மக்கள் மனங்களில் வாழும்  கவிஞர் இன்குலாப் அவர்களுக்கு நடத்திய நினைவேந்தல் நிகழ்வு படங்கள் .-- 

கருத்துகள்