நீதியரசர் நாகமுத்து அவர்கள் ஒரு வழக்கில் தவறு செய்தவருக்குத் தண்டனையாக ஒத்தக்கடை அரசு தொடக்கப்பள்ளிக்கு கணினி வாங்கி வழங்கிட தீர்ப்பு வழங்கி பெறப்பட்ட கணினியுடன் தலைமை ஆசிரியர் மு .தென்னவன் .

நீதியரசர்  நாகமுத்து  அவர்கள்  ஒரு வழக்கில் தவறு செய்தவருக்குத் தண்டனையாக ஒத்தக்கடை அரசு தொடக்கப்பள்ளிக்கு  கணினி வாங்கி வழங்கிட தீர்ப்பு வழங்கி, பெறப்பட்ட கணினியுடன் தலைமை ஆசிரியர் மு .தென்னவன் .கருத்துகள்