மாமனிதர் அப்துல் கலாம் கர்னாடக மக்கள் மனதிலும் வாழ்கிறார் !

மாமனிதர் அப்துல் கலாம் கர்னாடக மக்கள் மனதிலும் வாழ்கிறார் !கருத்துகள்