சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையின் பெருமைகளில் முதன்மையான ,உலக அதிசயங்களுக்கு இணையான மீனாட்சியம்மன் கோயில் ! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையின் பெருமைகளில் முதன்மையான ,உலக அதிசயங்களுக்கு இணையான மீனாட்சியம்மன்   கோயில் !
படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !கருத்துகள்