வாழ்கின்ற தமிழ் அறிஞர்களில் தலை சிறந்தவராக விளங்கிய தமிழண்ணல் அய்யாவின் மறைவு உண்மையில் ஈடு செய்ய முடியாத பேரிழப்பு .

வாழ்கின்ற தமிழ் அறிஞர்களில் தலை சிறந்தவராக விளங்கிய
தமிழண்ணல் அய்யாவின் மறைவு உண்மையில் ஈடு செய்ய முடியாத பேரிழப்பு .


கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்