" ஊதியம் செய் தமிழுக்குத் துறைதோறும் தறைதோறும்; உணர்ச்சி கொண்டே உணர்த்திடுக ! தமிழத் தாய்க்கு வரும் தீமை உனக்கு வரும் தீமை அன்றோ ! .....புரட்சிக்கவிஞர்

"

கருத்துகள்