இன்றைய புத்தக* *மொழி* 11.06.2022 *சாக்ரடீஸ்* -

இன்றைய புத்தக* *மொழி* 11.06.2022 📚📚📚🌹📚📚📚 இருப்பவர்களில் *நான் மிகவும் புத்திசாலி* ஏனென்றால்... எனக்கு ஒன்று மிக நன்றாகத் தெரியும், அது எனக்கு எதுவுமே தெரியாது என்பது. - *சாக்ரடீஸ்* -

கருத்துகள்