தி. க. வரதராஜன். 42 பொதுவுடைமையாளர்களுக்கு வீர வணக்கம் மதுரையில்.

கருத்துகள்