அடுத்தவர்களின் நிமிடங்களை இனிப்பாக்கினால் நம்முடைய வாழ்க்கை இனிமையாகும் ...

கருத்துகள்