கட்டுப்பாடு, ஒழுக்கம் – இரண்டிற்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசத்தை விளக்குகிற...

கருத்துகள்