குறள் எண்- 451, அதிகாரம்- சிற்றினஞ்சேராமை: "திருக்குறளோடு நாம்"

கருத்துகள்