இன்றைய புத்தக மொழி* 18.11.21ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ்

இன்றைய புத்தக மொழி* 18.11.21ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் 📚📚📚🌹📚📚📚 *வாழ்க்கை என்பது* மிகக் குறுகியது... மற்றவர்களுக்காக போலியான வாழ்க்கையை வாழாதீர்கள்... உங்கள் உள்ளுணர்வின் குரலுக்குச் செவிசாயுங்கள். மற்றவர்கள் என்ன சொல்வார்கள் *என்பதைப் பற்றி* கவலைப்பட வேண்டாம். - **

கருத்துகள்