"திருக்குறளோடு நாம்": அதிகாரம்- கொல்லாமை, குறள் எண்- 321

கருத்துகள்