"திருக்குறளோடு நாம்": அதிகாரம்- வாய்மை, குறள் எண் 292

கருத்துகள்