"திருக்குறளோடு நாம்": அதிகாரம்- வாய்மை, குறள் எண்- 291

கருத்துகள்