"திருக்குறளோடு நாம்": அதிகாரம்- கள்ளாமை, குறள் எண் 290

கருத்துகள்