"திருக்குறளோடு நாம்": அதிகாரம்- கள்ளாமை, குறள் எண்- 287

கருத்துகள்