மதுரையில் இலக்கியத்தாகம் இதழ் வெளியீட்டு விழாவில் கவிஞர் ஆறு.கதிரவன் அவர்களுக்கு தமிழ்ச் செம்மல் நந்திவரம் பா .சம்பத் குமார் விருது வழங்கினார் ..உடன் கவிஞர் இரா.இரவி

மதுரையில் இலக்கியத்தாகம் இதழ் வெளியீட்டு விழாவில் கவிஞர் ஆறு.கதிரவன் அவர்களுக்கு தமிழ்ச் செம்மல் நந்திவரம் பா .சம்பத் குமார் விருது வழங்கினார் ..உடன் கவிஞர் இரா.இரவி

கருத்துகள்