ஒரு வரிக் கவிதை ! கருத்தை கைதட்டி வரவேற்றால் கூடும் வாழ்நாள்.கவிஞர் இரா.இரவி.

ஒரு வரிக் கவிதை ! கருத்தை கைதட்டி வரவேற்றால் கூடும் வாழ்நாள்.கவிஞர் இரா.இரவி.

கருத்துகள்