நாலடியார் பாடல்.70.

நாலடியார் பாடல்.70.

கருத்துகள்