"திருக்குறளோடு நாம்": அதிகாரம்- ஈகை, குறள் எண்- 226

கருத்துகள்