மதுரையில் காரல் மார்க்ஸ் நூலகத்தின் மூலம் ( I.A.S., I.P.S. ) கல்வியாளர்களை உருவாக்கியவர் இனிய நண்பர் திரு .பிரபாகர் - சித்ரா இணையருக்கு திருமண நாள் நல் வாழ்த்துக்கள். கவிஞர் இரா .இரவி

மதுரையில் காரல் மார்க்ஸ் நூலகத்தின் மூலம் ( I.A.S., I.P.S. ) கல்வியாளர்களை உருவாக்கியவர் இனிய நண்பர் திரு .பிரபாகர் - சித்ரா இணையருக்கு திருமண நாள் நல் வாழ்த்துக்கள். கவிஞர் இரா .இரவி

கருத்துகள்