எல்லா மூங்கிலும் புல்லாங்குழல் ஆவதில்லை..

எல்லா மூங்கிலும் புல்லாங்குழல் ஆவதில்லை....* *சிலருக்கு படகாகவும், சிலருக்கு ஏணியாகவும், சிலருக்கு வீடாகவும் மாறுகின்றன....* *அதுப் போல தான்* *வாழ்க்கையும்.....* *🙏இனிய காலை வணக்கம் 🙏*

கருத்துகள்