நாலடியார் பாடல் 36.

நாலடியார் பாடல் 36.

கருத்துகள்