இன்றைய புத்தக மொழி* 12.06.21 எஸ்.ராமகிருஷ்ணன்.*

இன்றைய புத்தக மொழி* 12.06.21 எஸ்.ராமகிருஷ்ணன்.* புத்தகங்களை நேசியுங்கள்... *புத்தகங்களை* பரிசளிக்கும் பழக்கத்தை கற்றுக் கொள்ளுங்கள்... புத்தகம் படிப்பதால் படிப்பவரின் *ஆளுமையும்* வளரும் *இலக்கியமும்* வளரும் *தமிழும்* வளரும். - *

கருத்துகள்