இன்றைய புத்தக மொழி* 01.05.21

இன்றைய புத்தக மொழி* 01.05.21 📚📚📚🌹📚📚📚 உன் உடலை *உன் உழைப்பு* வலிமையாக்கும்... உன் மனதை காயங்களும் *தோல்விகளும்* *துரோகங்களும்* வலிமையாக்கும்...! - *புத்தர்* -

கருத்துகள்