8.4.2021. இன்றுஎழுத்தாளர், நடிகர் வேலா இராமமூர்த்தி அவர்களுக்கு இறையன்பு அவர்களின் இல்லறம் இனிக்க நூல் வழங்கி வழியனுப்பிய வேளை

8.4.2021.இன்றுஎழுத்தாளர், நடிகர் வேலா இராமமூர்த்தி அவர்களுக்கு இறையன்பு அவர்களின் இல்லறம் இனிக்க நூல் வழங்கி வழியனுப்பிய வேளை.

கருத்துகள்