ின் அட்டையில் இணைக்க ஆதார் எண் தந்தால் போதும்.சிலர் தேவையின்றி ஆதார் உள்ள அலைபேசி வேண்டும்.Otp எண் வேண்டும் எனச்சொல்லி மக்களை சிரமப்படுத்தி வருகின்றனர்.

மின் அட்டையில் இணைக்க ஆதார் எண் தந்தால் போதும்.சிலர் தேவையின்றி ஆதார் உள்ள அலைபேசி வேண்டும்.Otp எண் வேண்டும் எனச்சொல்லி மக்களை சிரமப்படுத்தி வருகின்றனர்.

கருத்துகள்