இனியநண்பர் முதுநிலை மேலாளர் மீனாட்சி மருத்துவமனை பாண்டியராஜன் அவர்களின் மகன் மருத்துவர் செல்வன் கெளதம்ராம்-மருத்துவர் செல்வி மெர்ஸிஜாய் இணையர் திருமணத்தில் "தீண்டாதே தீயவை"நூல் வழங்கி வாழ்த்திய வேளை

கருத்துகள்