ுது முனைவர் .இறையன்பு ஐயா அவர்கள், ' சாகாவரம் ' என்ற நூலில்.

'நிரந்தரம் எப்போதும் அழகாக முடியாது. வாழ்வின் அதிசயம் அதன் ஒவ்வொரு நொடியிலும் மவுனமாக நிகழும் பரிநாம வளர்ச்சி. அதில் கவிதையும் உண்டு. விடுகதையும் உண்டு. உள்ளே புகும்போது,இன்னும் அதிக அளவில் புதிர்கள் புறப்படுவதே வாழ்வின் அடையாளம். ' ------முது முனைவர் .இறையன்பு ஐயா அவர்கள், ' சாகாவரம் ' என்ற நூலில்.

கருத்துகள்