இனிய நண்பர் நல்லாசிரியர் ஜான் பிலிக்ஸ் கென்னெடி - ஆசிரியர் லூனா பெரேஸ் இணையரின் மகன் செல்வன் பெனிட்டோ பாஸ்டின் -செல்வி சூர்யா திருமணத்தில் தமிழறிஞர் சாலமன் பாப்பையா அவர்களின் புதல்வர் தியாக மூர்த்தி (பிரியா கம்ப்பூட்டர்ஸ்) ,இனியநண்பர் ரெ.கார்த்தி கேயன்

கருத்துகள்