செய்தி வாசிப்பு ,பட்டிமன்றம் என்று கலக்கிய நல்ல உச்சரிப்பாளர்.நல்ல வெங்கலக் குரலோன் மறைவு.ஆழந்த இரங்கல்

கருத்துகள்