பெங்களூரு நவீனம் ஆனாலும் இன்றும் குதிரை வண்டி ஓடுகின்றது !படம் கவிஞர் இரா .இரவி !

பெங்களூரு நவீனம் ஆனாலும் இன்றும் குதிரை வண்டி ஓடுகின்றது !படம்  கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்