உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சார்பில் இனிய நண்பர் ,சிந்தனைக் கவிஞர் கவிதாசன் அவர்களுக்கு திருமூலர் விருது வழங்கப்பட்டது .பாராட்டுக்கள்

உலகத்  தமிழ் ஆராய்ச்சி  நிறுவனம்  சார்பில்  இனிய நண்பர் ,சிந்தனைக்  கவிஞர்  கவிதாசன் அவர்களுக்கு திருமூலர் விருது வழங்கப்பட்டது .பாராட்டுக்கள்.
     

கருத்துகள்