பொதிகை மின்னல் பொங்கல் விழா அழைப்பிதழ் ! நன்றி பொதிகை மின்னல் ஆசிரியர் இனிய நண்பர் வசீகரன்.

பொதிகை மின்னல் பொங்கல் விழா அழைப்பிதழ் ! நன்றி பொதிகை மின்னல் ஆசிரியர் இனிய நண்பர் வசீகரன்.

கருத்துகள்